Studijní plány

Studijní plány na platformě Charanga Česko jsou zacíleny na předměty hudební nauka pro ZUŠ a hudební výchova pro ZŠ. Poskytují učitelům podporu týdenní výuky a naším záměrem je postupně zaplnit všechny ročníky originálním obsahem. Studijní plány jsou určeny specializovaným i nespecializovaným učitelům, mají přehledný průběh a poskytují poutavé materiály pro výuku na tabuli. Podporují všechny požadavky národního kurikula.

V souladu s učebními osnovami pro výuku hudby a s využitím moderních pedagogických poznatků se tyto studijní plány přesouvají od předchozích úrovní a konceptů výuky na bázi cílů a výstupů k integrovanému, praktickému, průzkumnému a dětskému přístupu k hudebnímu učení.

Oddělené a na sobě nezávislé vzdělávací cíle na začátku každé lekce nejsou vhodné, protože pak u žáků nedochází k porozumění souvislostem. Logické propojení a vzájemné vazby mezi jednotlivými vzdělávacími oblastmi a činnostmi namísto toho napomáhají rozvoji hudebních dovedností, protože je výuka realizována nasloucháním a hodnocením, různými hudebními aktivitami (včetně vlastní tvorby a zkoumání hudebního světa) a také vlastní prezentací – vystupováním.